top of page

BANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • Facebook
 • line1
 • Instagram
 • ติ๊กต๊อก

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม

มีดีกว่าที่คุณคิด

 • ผู้บริหารงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • ผู้บริหารการตลาด 

 • หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม  

 • ผู้บริหารระดับต้น กลาง และสูง

 • ผู้จัดการโรงงาน  ผู้จัดการฝ่าย 

 • ผู้วางแผนการผลิต  ผู้ควบคุมงานผลิต 

สายงานหลังสำเร็จการศึกษา

นายกฤษฎา  กระชงโชติ

นักศึกษาดีเด่นปี 60 ประจำสาขา

น.ส.กัญจรัตน์ เพ็ชร์แจ้ง

นักศึกษาดีเด่นปี 57 ประจำสาขา

ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง วิศวกร(Engineer) บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด การเรียนระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรมที่BSU ทำให้ผมได้เติมเต็มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ดี  ตลอดเวลาที่เรียนความกังวลทุกข้อของผมลดลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุด เพราะอาจารย์สาขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอ รวมถึงการเรียนแบบกลุ่มวีทู    และการทำโครงงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในงานส่วนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งทุกอย่างสามารถทำให้ผมมีอาวุธทางความคิดไปใช้ในการทำงานให้ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับและได้มีโอกาสก้าวหน้าในงานได้จริง  

ปัจจุบัน ทำงาน บริษัท โรงงาน แม่รวย จำกัด ( โก๋แก่ ) ตำแหน่ง : Production Engineer ทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมา เราคาดหวังเป็นอย่างมาก ที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษา ในวันนี้อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันได้พิสูจน์แล้วว่า พื้นฐานชีวิตไม่เท่ากันแต่เราเลือกที่จะเป็นและจะทำได้ “Do what you love “ เรียนรู้      สิ่งที่ทำ จนเกิดเป็นความรัก
BSU คือ สถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้นำไปปรับใช้ในที่ทำงาน และนำไปต่อยอดได้จริง
อาจารย์และที่ปรึกษาช่วยเราในทุกด้าน พร้อมผลักดันให้เราถึงฝั่ง ที่นี่ไม่ทิ้งให้ใครโดดเดี่ยว ที่นี่คือครอบครัวเดียวกัน มิตรภาพ
BSU ที่นี่ มีความรักความทรงจำเป็นอย่างมาก4ปีที่เราอยู่ เราต่างจะอยากให้ถึงวันอาทิตย์เร็วๆ ได้นั่งเรียนกับเพื่อน ปรึกษาปัญหาเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องเรียน ปัญหาหลายอย่างในเรื่องเรียนคิดไม่ตก ก็ได้รับการให้คำปรึกษาจาก อาจารย์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด “ ศิษย์ได้ดีเพราะมีครูดี ”

ศิษย์เก่า ของสาขา

ปี 1

รู้หลักการพื้นฐานในการจัดการอุตสาหกรรม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เข้าใจหลักการบริหารจัดการองค์การอุตสาหกรรม

 • เข้าใจแนวคิดการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมภาพรวมทั้งระบบ

 • เข้าใจรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • เข้าใจสมรรถนะในการเป็นนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

 • เข้าใจจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของตนเองในการเป็นนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ปี 2

ส่งเสริมทักษะนักบริหารอุตสาหกรรม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เข้าใจ ทฤษฎีทางวิชาการและองค์ความรู้หลักในขอบเขตของงานอุตสาหกรรม

 • เข้าใจ ทฤษฎีทางวิชาการและองค์ความรู้ที่ทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

 • สามารถบอกประโยชน์และแนวทางการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 • สามารถคิด วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและมีแนวคิดในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

 • สามารถคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสินค้าและธุรกิจได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • มีความเข้าใจในกระบวนการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา และสาเหตุของปัญหา

 • สามารถออกแบบแนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้

 • สามารถวางแผนและออกแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้

 • สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมได้

 • สามารถค้นคว้าแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหาร

ปี 3

ปี 4

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • มีความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอย่างเป็นระบบ

 • สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นได้

 • สามารถตัดสินใจหรือป้องกันปัญหาในการทำงานอย่างเหมาะสม

 • สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบริหารโครงการในรูปแบบต่างๆได้

 • สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ

bottom of page