top of page

BANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • Facebook
 • line1
 • Instagram
 • ติ๊กต๊อก

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ก้าวไกล ใช้ได้จริง

ทำงานได้ทั้งภาครัฐ และ เอกชน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ศึกษาความเป็นมาของคนไทยในอดีต

 • ศึกษาการเมือง การปกครองของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

 • รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ปูพื้นรากฐานที่มั่นคง

ปี 1

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบายการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

 • ศึกษานโยบายการเก็บภาษี การบริหารรายได้ของรัฐของภาษีแต่ละประเภท

 • เรียนรู้การบริหารงานการคลังของภาครัฐทั้งระดับจุลภาคและมหภาค

 • ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมือง เศรษฐกิจและการทหาร

ปี 2

เจาะลึกจริงจังความรู้ท้าทายโลกาภิวัฒน์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เข้าใจหลักการคิดในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ

 • เรียนรู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารองค์กร

 • ศึกษาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัยทันเหตุการณ์

 • ให้นักศึกษาฝึกงาน หาประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน

ปี 3

รู้ลึก รู้จริง  พร้อมฝึกปฎิบัติการทำงานในโลกจริง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 • ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพ

 • ศึกษาวิธีการประเมินผลการบริหารงานภาครัฐ

 • ศึกษาปัญหาและแก้ไขการทำงานของภาครัฐโดยยึดหลักจากการประเมิน

ปี 4

จบไปใช้งานจริง ผลิตคนดีมีคุณภาพสู่สังคม

 • นักบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

 • นักวิชาการ นักวางแผน นักปกครอง

 • ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ

 • ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

 • ข้าราชการครู พนักงานรัฐสาหกิจ

 • องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 • บริษัท บริษัทมหาชน จำกัด หรืออาชีพอิสระ

สายงานหลังสำเร็จการศึกษา

นายประมวล จวงจันทร์

นักศึกษาดีเด่นปี 62 ประจำสาขา

ส.ต.ท.พงษ์ศักดิ์  สุวรรณเรืองนักศึกษาดีเด่นปี 61 ประจำสาขา

พี่ชื่อ พี่ประมวล ครับ ตอนนี้พี่เป็น Manager บ. P.S.ELECTRIC by p.s.group ในด้านการทำงานปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ไตรมาส 4 เกือบแตะร้อยล้าน กำลังใจของพี่มาจากครอบครัวและเพื่อนครับ ทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จ พี่เลือกเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์สามารถเอามาใช้ในเรื่องของการบริหารได้เป็นอย่างดี ตอนที่พี่เรียน พี่รหัส 62 นะครับ รปศ เราอยู่กันแบบพี่น้อง คอยดูและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด ช่วยกันเรียนช่วยกันคิด และอีกเรื่องที่พี่ภูมิใจคือการที่ได้ทำกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมร่วมกับสาขาของเรา ขอให้น้องๆ ที่เข้ามาศึกษา จงแน่วแน่ สู้ อดทน ใช้เวลาเรียนไม่นาน ความสำเร็จรอเราอยู่ปลายทางนะครับ

พี่ใช้ชื่อ วิชาตำรา นะครับ ตอนนี้พี่ตำรวจอยู่จังหวัดระยอง 6115 ดูแลประชาชนด้านต่างๆ อำนวยการโบกรถบริการประชาชนไม่ให้รถติด และภารกิจรักษาความปลอดภัยในท้องที่สนามหลวงครับ ตอนที่พี่เรียนพี่รหัส 61 พี่ชอบช่วงเรียนมากๆ เพราะเราได้เจอเพื่อน ได้เจออาจารย์ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่พี่สามารถเอามาปรับใช้กับงานของพี่ได้ สิ่งที่พี่ภูมิใจคือ เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยและจบได้เกียรตินิยมอันดับ 1 วันที่ขึ้นรับปริญญาคือวันที่ภูมิใจ การทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย บางทีงานก็เยอะ บางทีเหนื่อย ท้อ แต่พี่ก็อ่านหนังสือทุกครั้งที่จะมีเวลา ฝากถึงน้องๆ ให้สู้ๆ นะครับ ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะทำให้น้องมีความสุข เราจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะพี่น้อง รปศ ของเรา มีความเป็นกันเอง รักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ศิษย์เก่า ของสาขา

bottom of page