top of page

BANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • Facebook
 • line1
 • Instagram
 • ติ๊กต๊อก

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

เรียนรู้แบบ Real Time 

ก้าวทันตามโลก Logistics

ปี 1

ปี 2

ก้าวสู่กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

นักขนส่งผู้ชำนาญการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 • เป็นผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือและเทอร์มินัล ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออกได้

 • สามารถเข้าใจการขนส่งในแต่ละรูปแบบโครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง

 • รู้จักระบบเลตเตอร์ออฟเครดิต ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน และบริหารโซ่อุปทานทั่วโลก

 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • สามารถการจัดการอุปสงค์และอุปทาน การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการการขนส่ง

 • สามารถจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้าได้

ปี 3

ปี 4

ควบคุมสินค้าด้วยระบบ WMS

ก้าวสู่ธุรกิจขนส่งเต็มรูปแบบ Real Time

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถบริหารและดำเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ การบริหารกิจกรรมในโลจิสติกส์

 • สามารถเจรจาภาษาต่างประเทศด้านการจัดการโลจิสติกส์

  โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

 • เป็นผู้มีสมรรถนะในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

 • เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบศุลกากรและระบบ E-Customs กับกรมศุลกากร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ AS/RS

 • สามารถวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม

 • สามารถออกแบบคลังสินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า

 • สามารถจัดซื้อในการบริหารโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

สายงานหลังสำเร็จการศึกษา

 • นักบริหารงานทางด้านโลจิสติกส์

 • นักบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

 • นักบริหารงานด้าน Import - Export

 • นักบริหารงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง

 • นักบริหารงานด้านระบบ GPS Tracking

 • ผู้ประกอบการด้านขนส่ง

ศิษย์เก่า ของสาขา

นางสาวภรภัทร บุญบาล (พุ่ม)

นักศึกษาเรียนดี ปี 63 ประจำสาขา

นายธนวิชญ์ หอมยี่สุ่น (พี่กลาง)

นักศึกษามีความประพฤติดี ปี 61 ประจำสาขา

นางสาวภรภัทร บุญบาล ชื่อเล่น พุ่ม เธอเป็นคน

เพชรบูรณ์ ปัจจุบัน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เริ่มสร้างธุรกิจในระหว่างเรียนเกิดจากแนวคิด โดยมองสิ่งที่ใกล้ตัว ซึ่งมีชื่อเสียงในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ มะขาม จึงเริ่มลงมือทำในปี 2563 ในระหว่างที่เธอศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ใช้ชื่อว่า ไร่ไทหล่ม ผลิตมะขามออกจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันเธอมียอดขายไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน บอกว่าการเรียนของเธอสามารถนำมาใช้ให้กับธุรกิจของเธอได้อย่างมาก นำการตลาดมาวางแผนการตลาด นำความรู้ที่ได้จากสาขาคอมพิวเตอร์มาพัฒนาสื่อที่ใช้ในธุรกิจ นำความรู้ด้านโลจิกติกส์มาช่วยด้านการขนส่ง

ธนวิชญ์ หอมยี่สุ่น พี่กลาง เป็นศิษย์เก่า เรียนภาคปกติ 4 ปี ครับ แต่พี่เรียนไม่ค่อยเก่ง คับได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี และเพื่อนๆคอยช่วยเหลือกันตลอด พี่ใช้ประสบการณ์ในการเรียนในรั่วมหาวิทยาลัย และการฝึกงานของชั้นปีที่ 4 มาพัฒนาตนเองคับ ตอนนี้พี่เป็น เจ้าของธุรกิจตัวแทนทางด้านขนส่งครับ ผมทำให้ครอบครัวภูมิใจในตัวผม และผมขอขอบคุณมหาลัยวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ที่เป็นเหมือนบ้านของผมคับ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านคับ

bottom of page