top of page

BANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • Facebook
 • line1
 • Instagram
 • ติ๊กต๊อก

สาขาการจัดการ

สาขาการจัดการ ในปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพิ่มเติมไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระดับการแข่งขันของโลก จึงทำให้สาขาวิชาการจัดการได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind)

 • นักวางแผนธุรกิจ

 • พนักงานในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน

 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ผู้จัดการทั่วไป

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานธุรการ

 • เจ้าหน้าที่/พนักงานธนาคาร

 • นักพัฒนาองค์การ

สายงานหลังสำเร็จการศึกษา

ศิษย์เก่า ของสาขา

 ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่ ชุมชนสัมพันธ์อาวุธโส
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การทำงาน ของมนุษย์เราทุกคน ย่อมมีเป้าหมาย ที่ต้องการให้เกิดความสำเร็จตามที่เราปรารถนา  แต่การทำงานใดๆ ย่อมเจอปัญหาและอุปสรรค  การเรียนรู้ ก่อให้เกิดประสบการณ์   การเรียนรู้ทำให้เราได้รับความรู้ ช่วยในการพัฒนาทักษะ  ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝน ทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน การเรียนด้านการบริหารการจัดการช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้มากอย่างยิ่ง

นายธวัชชัย ปรางศรี 

นักศึกษาดีเด่นปี 60 ประจำสาขา

นายอธิศักดิ์   ประกอบแก้ว

นักศึกษาดีเด่นปี 62 ประจำสาขา

ขออธิบายก่อนนะครับว่าปัจจุบันผมทำธุรกิจครอบครัวเกี่ยวกับเปิดร้านบริการ ด้านเครื่องปรับอากาศ จำหน่ายแอร์บ้าน ติดตั้งซ่อม ล้าง ผมได้ประโยชน์จากการเรียน การจัดการ การฝึกฝน แนวคิด ทักษะต่างๆในห้องเรียนนำมาปรับใช้ในธุรกิจนี้ ตั้งแต่เปิดร้านจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปีแล้วครับ แล้วมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเป็นสาขาที่ 2 ครับ ผมคิดว่าเรียน ด้านการบริหาร การจัดการสามารถนำมาใช้ในธุรกิจได้จริงครับ

ก้าวทันทุกเหตุการ์กลยุทย์การจัดการที่ครบครัน

การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

จุดเด่นสาขา

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

bottom of page